RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation LinksStartpagina > Disclaimer
Voorwaarden
Alle gebruikers van risicotoolboxBodem.nl worden geacht kennis te hebben van en in te stemmen met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het RijksInstituut voor Volksgezondhondheid en Milieu (RIVM) heeft met de grootst mogelijke zorg deze website en de onderliggende modellen ontwikkeld. Het RIVM is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. RIVM kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. RIVM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. RIVM heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. RIVM kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. RIVM is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

De risicotoolboxBodem.nl: onderbouwend bij gebiedsspecifiek beleid
De uitslagen die worden gegenereerd door risicotoolboxBodem.nl vormen onderdeel van het afwegingsproces dat leidt tot de formulering van een set Lokale Maximale Waarden, zoals gedefinieerd in het Besluit Bodemkwaliteit. Er bestaat geen rechtstreekse, wettelijke verbinding tussen de resultaten gegenereerd met risicotoolboxBodem.nl en de hoogte van Lokale Maximale Waarden.

Privacy verklaring
Persoonsgegevens en overige gegevens die worden ingevuld en/of gegenereerd op risicotoolboxBodem.nl worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Ingevoerde of gegenereerde gegevens worden uitsluitend bekeken en/of gewijzigd door het RIVM op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. Gegevens over de aard en omvang van het gebruik van risicotoolboxBodem.nl worden door het RIVM uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt teneinde de dienstverlening optimaal op de vraag van gebruikers af te kunnen stemmen.

Copyright en gebruik van de website
Zonder schriftelijke toestemming van het RIVM is het de gebruiker niet toegestaan om de aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te publiceren, te vermenigvuldigen of commercieel te gebruiken in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet middels koppelingen (hyperlinks of frames) te presenteren op andere websites of in andere media.
Alle documenten, website ontwerp, naam en logo, gepresenteerde foto’s, verschafte illustraties, grafisch materiaal en overige informatie beschikbaar op de website risicotoolboxBodem.nl zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Wijzigingen
Het RIVM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Een aanpassing zal op de website worden vermeld. Het is dan ook raadzaam om bij een bezoek aan de website na te gaan of de voorwaarden zijn aangepast sinds uw vorige verzoek.

Actie
Terug